Κατηγορία Αρχεία: Μαθηματικά

Προβολική σχέδιο και θέμα λακανική — μερικά παραδείγματα

Le plan projectif est une surface non-orientable qui n’est pas représentable (plongeable) dans notre espace à trois dimensions usuel. Après une reprise de quelques définitions et propriétés du plan projectif, je donnerai quelques exemples des usages que fait Jacques Lacan de cet objet topologique. Il s’agit notamment de représentations qui mettent en jeu le sujet de l’inconscient. Cependant ce qui est présenté n’est pas un travail mathématique formel et comprend des trivialisations qui pourront heurter des mathématiciens. Jacques B.Siboni

Version Hypertexte Version Postscript

Γενιά temporelle du σχέδιο projectif

En remplaçant une dimension spatiale par une dimension temporelle, de nouveaux modes de génération du plan projectif viennent au jour. Jacques B.Siboni

Version Hypertexte Version Postscript

Le champ sémantique de la jouissance dans le discours lacanien

Jouissance est un terme marqué par sa polysémie dans ses usages en français. Ici je vais détailler de façon incomplète, partielle et partiale les champs sémantiques dans lesquels Lacan utilise ce terme.

Je noterai deux points en préambule.

D’abord l’usage qui en est fait en droit. La jouissance d’un bien ne fait pas d’hypothèse sur le plaisir que l’usufruitier peut en tirer.

Ensuite la curiosité que j’ai constatée, que ce mot fait défaut en langue anglaise au point que les psychanalystes anglo-saxons utilisent le mot français pour en parler.

Dans la section 2 on trouvera les modalités de jouissance que j’ai repérées, dans la section 3, les références provenant des textes écrits par Lacan, et dans la section 4, les références provenant de quelques séminaires. Jacques B.Siboni

Version Hypertexte Version Postscript Version PDF

Jean-Pierre Petit

Αυτό το site είναι δυστυχώς κλειστές, υπάρχει μια δεύτερη πηγή λουτήτιο

Τοπολογικά, ΑΤΙΑ, και κόμικς [Jean Pierre Petit